تبلیغات
وجود خود را دریابیم - نکته شش

وجود خود را دریابیم

Let's Find ourselves

 اشتباهات خود را کوچک نشمارید،
 تکرار اشتباهات کوچک،
همیشه موجب خطرات بزرگ می شود.
رسول اکرم(ص) در سختی ابوذر فرمودند:
کوچکی گناه را ننگر بلکه آن را بنگر که از چه کسی نا فرمانی می کنی.
(مجموعه ورام)

Count up your small faults,
 repeating faults makes great dangers