تبلیغات
  مغرور نباش...
 که غرور مانع بدست آوردن اطلاعات می شود.امام هادی(ع):

 خود پسندی انسان را از یاد گرفتن باز می دارد.
 (روضه بحار).Do not be proud,
it prevents you to get information