تبلیغات
این جمله را شعار خود قرا دهید:

آن چه برایتان پیش می آید به مصلحت شماست.


قرآن کریم:

 بسا چیزی را که خوش ندارید و آن برای شما خیر است.:Make it your motto

.to you is expedient for you